REGLEMENT ANITA ANDRIESEN PRIJS VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT

Artikel 1
Naamgeving, doel en frequentie

1. De prijs draagt de naam ‘Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit’.
2. Het doel van de Anita Andriesen Prijs is een impuls te geven aan het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. En bij te dragen aan het vergroten van de belangstelling voor en de bewustwording en kennis van ruimtelijke kwaliteit bij een breed publiek.
3. De Anita Andriesen Prijs is een oeuvreprijs.
4. De Anita Andriesen Prijs is bestemd voor een persoon, Organisatie of       samenwerkingsverband die binnen de termijn van vijf volle kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt, een stuwende bijdrage heeft geleverd of levert aan de totstandkoming van ruimtelijke kwaliteit binnen de provincie Fryslân.
5. De Anita Andriesen prijs wordt elke drie jaar uitgereikt.

Artikel 2
Organisatie

1. De Anita Andriesen Prijs is een provinciale prijs en wordt toegekend door Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân.
2. Per editie wordt een onafhankelijke jury, op voordracht van Stichting ARK fryslân, benoemd door Gedeputeerde Staten van Fryslân.
3. Het secretariaat van de Anita Andriesen Prijs wordt uitgevoerd door Stichting ARKfryslân, gevestigd te J.W. Frisostraat 1, 8933 BN te Leeuwarden. Dit is tevens het correspondentieadres inzake de Anita Andriesen Prijs.
4. Actuele informatie, waaronder dit Reglement van de Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit is te vinden op de website: www.anitaandriesenprijs.nl.

Artikel 3
Deelname

1. Deelname staat open voor iedereen, zowel voor natuurlijke personen, rechtspersonen als samenwerkingsverbanden.
2. Voor de prijs komen in aanmerking opdrachtgevers, ontwerpers, instituties op het terrein van ruimtelijke kwaliteit en overige bij ruimtelijke kwaliteit betrokken personen, instellingen en samenwerkingsverbanden.
3. Toekenning van de prijs vindt plaats op basis van ingediende projecten, die alsvoorbeeld dienen voor de verbetering van de kwaliteit van het landschap, de stedenbouw, de architectuur en de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân in het algemeen.
4. De in te dienen projecten verbeelden een inspirerend thema, waarbij ten minste één concreet, zichtbaar en gerealiseerd project onderwerp vormt voor een publicitair aansprekende manifestatie.
5. Derden kunnen kandidaten voor de Anita Andriesen Prijs voordragen (schriftelijk of via de website).
6. De eindverantwoordelijkheid voor het indienen van een inzending tot deelname berust uitsluitend bij de persoon, instelling of het samenwerkingsverband.
7. Uitgesloten van deelname zijn de leden van Gedeputeerde Staten, medewerkers van de Provincie Fryslân en de leden van de jury (en hun bureaus).

Artikel 4
Inzendingen

1. Per editie kunnen de inzendingsvereisten en inzendingstermijnen nader worden gespecificeerd. De inzendingsvereisten en termijnen worden bij elke editie gepubliceerd op de website.
2. Inzenders verklaren zich bij inzending akkoord met het reglement.
3. Inzendingen dienen tenminste aan de volgende vereisten te voldoen:
a. de volledige adresgegevens van de (voorgedragen) persoon, Organisatie of de contactpersoon van het samenwerkingsverband;
b. een duidelijke omschrijving/motivering waarom de (voorgedragen) persoon, Organisatie of het samenwerkingsverband voor de Anita Andriesen Prijs in aanmerking komt;
c. tenminste drie voorbeeldprojecten, waarbij wordt aangeduid welk voorbeeldproject wordt voorgedragen als inspirerend thema voor een publicitair aansprekende manifestatie;
-adresgegevens van de locatie(s) van de voorbeeldprojecten;
-per project een toelichtende projectbeschrijving en tenminste twee relevante afbeeldingen;

4. Inzendingen dienen voor de gestelde indieningstermijn digitaal te worden aangeleverd via de website of per post te worden ingediend en (datum poststempel) te zijn ontvangen bij het secretariaat.
5. Te laat ontvangen inzendingen worden uitgesloten van deelname.
6. Aan deelname zijn voor de inzenders geen inschrijvingskosten verbonden.
7. Alle ingezonden materialen worden eigendom van de Provincie Fryslân.

Artikel 5
De jury
1. Per editie wordt een onafhankelijke, deskundige jury, op voordracht van Stichting ARK fryslân, benoemd door Gedeputeerde Staten van Fryslân.
2. Benoeming tot lid van de jury geschiedt voor een zittingsperiode die duurt van de datum van benoeming tot de dag volgend op de dag waarop de publieksmanifestatie is gehouden en waarop de jury wordt geacht te zijn ontbonden.
3. De leden van de jury kunnen worden herbenoemd tot een maximum van drie termijnen. Na drie termijnen komen juryleden pas na een periode van 6 jaar na beëindiging van de laatste benoemingsperiode opnieuw voor benoeming in aanmerking.
4. De jury bestaat uit 6 leden.
5. In de jury hebben in ieder geval één landschapsarchitect, één stedenbouwkundige, één architect, één beeldende kunstenaar, de winnaar van de laatst plaatsgevonden uitreiking en één ‘burgerlid’ zitting. Tenminste 2 juryleden hebben een sterke binding met (geboren of woonachtig in) Fryslân.
6. De jury wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
7. Het secretariaat van de jury wordt verzorgd door de Stichting ARK fryslân. De secretaris van de jury heeft geen stemrecht.

Artikel 6
De werkwijze van de jury
1. Het secretariaat onderzoekt voorafgaande aan de jurering of de inzendingen voldoen aan de inzendingvoorwaarden en legt zijn bevindingen voor aan de jury. Uitsluitend de jury beslist over de ontvankelijkheid van inzendingen.
2. De jury besluit bij meerderheid van stemmen bij het vaststellen van de eindconclusies en bij de aanwijzing van de winnaar(s).
3. Ter vaststelling van een dergelijke betrokkenheid gaat de jury in haar eerste zitting na of projecten zijn ingediend waarbij juryleden betrokken zijn geweest en stelt de jury vast of de onafhankelijke oordeelsvorming van een of meer juryleden in gevaar is of kan komen.
4. Juryleden die op een of andere wijze zijn betrokken bij een van de ingediende projecten houden zich bij het juryberaad over het desbetreffende project afzijdig en onthouden zich daarbij van stemming. Onthouding wordt, met redenen omkleed, in het juryverslag vastgelegd. De mate van belang of betrokkenheid is ter beoordeling van de overige juryleden.
5. De jury beoordeelt de inzendingen op basis van beoordelingscriteria. Per editie kunnen de beoordelingscriteria door de jury nader worden gespecificeerd.
6. Uit de ingediende inzendingen wordt een eerste selectie samengesteld van maximaal 5 genomineerden.
7. Voor het aanwijzen van de winnende persoon, Organisatie of samenwerkingsverband bezoekt de jury, voor zover mogelijk de ingediende voorbeeldprojecten en in ieder geval het voorgedragen project dat een inspirerend thema vormt voor een publicitair aansprekende manifestatie.
8. De jury brengt in een juryrapport advies uit aan Gedeputeerde Staten met betrekking tot de genomineerde kandidaten en de voordracht voor de winnaar inclusief diens project dat een inspirerend thema vormt voor een publicitair aansprekende manifestatie.
9. Het juryrapport omvat:
-Een verslag met de bevindingen van de jury;
-Een inhoudelijke toelichting op de nominaties en de voordracht van de winnaar.
10. Het juryrapport wordt tenminste drie weken voor de bekendmaking/uitreiking van de prijs voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 7
Toekenning van de prijs
1. Gedeputeerde Staten van Fryslân besluiten zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie weken nadat het juryrapport is uitgebracht over de toekenning van de prijs.
2. Gedeputeerde Staten wijkt niet af van de uitspraak van de jury dan na voorafgaand overleg met de jury.
3. Gedeputeerde Staten kan de door de jury voorgedragen prijswinnaar alleen passeren op grond van zwaarwegende ethische, morele of maatschappelijke bezwaren. In dat geval zal er geen prijswinnaar zijn.
4. Gedeputeerde Staten van Fryslân en Stichting ARK fryslân bepalen in onderling overleg de plaats en de tijd van zowel de bekendmaking als van de prijsuitreiking.

Artikel 8
De prijs
1. De Anita Andriesen Prijs voor de winnende persoon, Organisatie of het samenwerkingsverband omvat een oorkonde, een kunstwerkje en een bedrag van 10.000 Euro.
2. Het aan de prijs verbonden geldbedrag is bestemd voor de Organisatie van een publieksevenement rond het voorbeeldproject van de winnaar.
3. De winnaar, de provincie Fryslân en ARKfryslân bepalen in onderling overleg de plaats en de tijd van het publieksevenement. ARKfryslân biedt organisatorische ondersteuning bij de Organisatie van het publieksevenement.
4. Het prijzengeld wordt in twee gelijke termijnen overgemaakt naar een door de prijswinnaar aangegeven bankrekening. De eerste termijn uiterlijk 30 dagen na bekendmaking van de juryuitslag en de tweede termijn na afronding van het publieksevenement.

Artikel 9
Publiciteit
1. Ingezonden materiaal van de inzendingen wordt eigendom van de Provincie Fryslân.
2. Verveelvoudiging van ingezonden bescheiden door het secretariaat ten behoeve van de jurywerkzaamheden is uitdrukkelijk toegestaan.
3. Het materiaal van de inzendingen is beschikbaar voor publicaties, tentoonstellingen en promotionele activiteiten die gekoppeld zijn aan de Anita Andriesen Prijs.
4. De inzendingen worden gepresenteerd en/of tentoongesteld bij de prijsuitreiking. Tevens zullen de inzendingen worden opgenomen op de website en in publicaties inzake de Anita Andriesen Prijs.
S. Deelnemers geven door instemming met het reglement het recht alle ingezonden stukken kosteloos en rechtenvrij te gebruiken in publicaties met betrekking tot de Anita Andriesen Prijs. Voor afbeelding, publicatie of tentoonstelling op andere wijze is toestemming van de indieners vereist.
6. Over de inzendingen en de toekenning van de Anita Andriesen Prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

Slotartikel
Op dit Reglement Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit is Nederlands recht van toepassing.

Aldus vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân

op 27 september 2016

J. M. Leemhuis- Stout, voorzitter

G. van den Berg, secretaris