De Anita Andriesen Prijs 2017

Oeuvreprijs
De Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit is een oeuvreprijs, die in 2010 voor het eerst werd uitgereikt. Deze provinciale prijs werd in 2017, voor de derde maal uitgeschreven met als doel een impuls te geven aan het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. De winnaar verdient allereerst erkenning en waardering voor zijn inzet om Fryslân mooi te houden en krijgt hiervoor een uniek aandenken en tevens een prijs van € 10.000. Dit bedrag is bestemd voor de organisatie van een publieksevenement rondom het voorbeeldproject van de winnaar. Zo kunnen de inwoners van Fryslân ook kennis maken met ruimtelijke kwaliteit vanuit perspectief van de winnaar.

Thema

In 2017 was de Anita Andriesen Prijs voor de Ruimtelijke Kwaliteit gekoppeld aan het thema ‘Transitie en Samenwerking’. Transitie is de fundamentele verandering in de manier waarop de samenleving basale functies zoals vervoer, voedselproductie, wonen, de energievoorziening of de zorg, invult. Transities gaan samen met veranderingen in de structuur of het ‘regime’. Steeds meer burgers nemen zelf het heft in handen en vormen een beweging die de maatschappij ingrijpend zal veranderen. Veranderingen en ontwikkeling vinden veel vaker van onderop plaats. Samenwerking is essentieel voor het goed en duurzaam benutten van de schaarse ruimte, het vraagt om een integrale aanpak. Nieuwe vormen van samenwerking leiden tot structurele veranderingen: daar waar verschillende disciplines elkaar vinden ontstaat transitie.

Beoordelingscriteria
De projecten dienen als voorbeeld voor de verbetering van de kwaliteit van het landschap, stedenbouw, architectuur en ruimtelijke vormgeving in het algemeen. Er wordt minder gericht op één project en de daarbij betrokken ontwerpen, maar vooral is het gericht op een ‘oeuvre’ van een persoon/organisatie. Wel wordt voor een (publicitair) aansprekende uitreiking van de prijs één inspirerend project van de winnaar centraal gesteld, als voorbeeld voor het gehele oeuvre. De jury houdt de volgende inhoudelijke beoordelingsaspecten betrokken bij de afwegingen:
–    de kwaliteit van de analyse van de opgave
–    de conceptuele kracht van het plan/ project
–    de proceskanten van het plan/ project
–    de ruimtelijke kwaliteit van het plan, waarbij de volgende criteria zijn toegepast:
ontwikkelkracht / belevingswaarde / gebruikswaarde / samenhang en diversiteit / toekomstwaarde

Bekijk het reglement.